Vianočný plán obnovy

VIANOČNÝ PLÁN OBNOVY SLOVENSKA

Je našou povinnosťou vnášať do riadenia štátu také rozhodnutia, aby v regiónoch bolo dostatok práce pre všetkých, ktorí sa chcú živiť poctivou prácou i aby sme mohli všetci žiť spokojnejšie, tolerantnejšie a solidárnejšie. Tento cieľ dosiahneme aktívnou podporou občanov na správe vecí verejných, otvoreným dialógom a podporou tvorivých a pracovitých ľudí, otvorenosťou i transparentnosťou.
Vianočný plán pre ťažko skúšané Slovensko je, aby v regiónoch mimo Bratislavy opäť začal rásť hrubý domáci produkt. Prajeme si, aby zbytok Slovenska nebol príveskom hlavného mesta, ale prosperujúcimi regiónmi prosperity, šťastného a radostného života nás všetkých. V regiónoch je množstvo schopných aktívnych a zodpovedných ľudí za seba, svoju rodinu, komunitu, región i štát.
Zelenšie, čistejšie, zdravšie a príťažlivejšie Slovensko dosiahneme 5-timi inováciami v priebehu 5-tich rokov tak, že to podporí vznik viac ako 100.000 pracovných príležitostí. Aby sa tak stalo, Slovensko potrebuje INTEGROVANÝ PROGRAM OBNOVY a nie zhluk bez ladu a skladu pozbieraných aktivít v pláne obnovy Slovenska :

1. SLOVENSKO – BEZPEČNÝ REGIÓN EURÓPY PRE ĽUDÍ BEZ POVODNÍ, BEZ SUCHA, SO ZDRAVOU KLIMOU A ČISTOU VODOU

 

 

• MODRÉ MESTÁ

Inovatívne riešenia obnovy zdravej klímy miest a obcí, aby v mestách a obciach na Slovenska sa zlepšila kvalita života, aby sa naším deťom lepšie dýchalo, aby zásadným spôsobom klesol výskyt civilizačných ochorení (astmatické ochorenia a choroby dýchacích ciest, vírusy) i aby sa mestá nevysušovali a neprehrievali – MODRÉ MESTÁ. Občania miest Slovenska ušetria viac ako 200 mil. eur ročne na poplatkoch za odkanalizovanie dažďovej vody. Programom sa vytvorí viac 10.000 pracovných príležitostí. Potreba investície 500 mil. €

• OBNOVA POŠKODENÉHO VODNÉHO REŽIMU VODNÝCH NÁDRŽÍ

Vodné nádrže Vážskej kaskády, Veľká Domaša, Zemplínska Šírava, Ružín i ďalšie trpia zhromažďovaním sedimentov, odpadu a častým kolísaním vodných hladín, čím sa znižujú ich atraktívnosť a zároveň to ohrozuje vybudovanú infraštruktúru cestovného ruchu i úpadok spoločenských i rozvojových aktivít. Obnovou poškodenej krajiny vo vodozberných oblastiach nádrží stabilizujeme hladiny tak, aby sa prinavrátila vodným plochám atraktivita a rozvíjali sa služby v regiónoch, infraštruktúra, lokálna ekonomika so zlepšovaním kvality vôd v nádržiach. Program vygeneruje v povodiach vodných nádrží viac ako 10.000 pracovných príležitostí. Potreba investície 500 mil. €

• ROMAGENDA21

Podpora pracovných príležitostí na obnove poškodenej krajiny pre najchudobnejšie vrstvy obyvateľstva. Chudobní obyvatelia potrebujú zmysluplnú prácu adekvátnej úrovne a nie teoretické vzdelávanie virtuálnej ekonomiky. Jediná šanca pre emancipáciu Rómov a záchranu ich kultúry je dať Rómom pracovať na zmysluplných programoch, ktoré prinášajú úžitok pre všetkých. V každej obci, v ktorej sa nachádzajú Rómske osady, vytvoriť podmienky pre vznik minimálne 10 pracovných príležitostí na obnove poškodenej krajiny, ako základného predpokladu prevencie pred povodňami, suchom a klimatickou zmenou. Dá sa práca viac ako 10.000 nezamestnaným Rómom. Potreba investície 500 mil. €

• PODOPRA EKOINOVÁCII PRE ZLEPŠOVANIE KVALITY VÔD V POTOKOCH A RIEKACH

 

Potoky a rieky na vysychajú. Stali stokami odpadových vôd. Ekologická zadlženosť napríklad len na Východe presahuje 1 mld. eur. Práve Východ Slovenska je charakteristický tým, že ma najvyššiu cenu vody, najhoršiu kvalitu vôd, vysokú nezamestnanosť i najvyššiu ekologickú zadlženosť na Slovensku. Preto Plán onobvy Slovenska potrebuje zlacnenie a zníženie investičných i prevádzkových nákladov na čistenie odpadových vôd na celom Slovensku a zároveň podporovať produkciu biomasy prostredníctvom biotechnologických riešení čistenia odpadových vôd. S tým súvisí podpora produkcie biomasy na energetické využitie v lokálnych energetických zdrojov, aby sa znížili tlaky na nekontrolovateľný výrub dreva v lesoch. Program vygeneruje viac ako 5 tisíc pracovných príležitostí. Potreba investície 250 mil. €

 

• ZDRAVÁ KAJINA – NAŠA SPOLOČNÁ BUDÚCNOSŤ

Program trvalo udržateľne zabezpečí zvýšenie viac ako 10 tisíc sekundových litrov vody pre ľudí, potraviny, prírodu i zdravú klímu naprieč celým Slovenskom a tým sa ušetrí z verejných zdrojov viac ako 1 mld. eur na budovaní nových vodných zdrojov, na investovaní do ochrany pred povodňami, suchom a klimatickou zmenou na Slovensku. Vytvorí sa viac ako 5 tisíc pracovných príležitostí. Potreba investície 350 mil. €

• MODRÝ PARK RADOSTI A ODDYCHU KARPÁT na Zemplínskej Šírave

 

 V najodľahlejšej časti Slovenska od Bratislavy zriadiť MODRÝ PARK RELAXU A ODDYCHU KARPÁT na Zemplínskej Šírave – obnova kvality vôd a podpora infraštruktúry cestovného ruchu s prepojením na vznik MODRÉHO PRIEMYSELNÉHO PARKU v Michalovciach, ktorý bude rozvíjať inovatívne technológie a komponenty pre využívanie dažďovej vody v mestách pre ozdravovanie klímy miest nie len na východe Slovenska, ale pre celé Slovensko i okolité krajiny s vytvorením 3000 pracovných príležitostí. Potreba investície 150 mil. €

2. OCHRANA A VYUŽIVANIE PRÍRODNÉHO DEDIČSTVA SLOVENSKA

 

• TATRY PRE ĽUDÍ

 

Náš najkrajší národný park Vysoké Tatry je permanentne ohrozovaný živelnými pohromami a zaslúži si špeciálnu podporu štátu i širokej verejnosti. Preto treba podporiť trvalo udržateľný rozvoj Vysokých Tatier programom „TATRY PRE ĽUDÍ“ – podpora a rozvoj eko-inovatívnych riešení pri ochrane a obnove Tatranskej prírody, ako klenotu Karpatského kultúrneho dedičstva. Potreba investície 200 mil. €

• V MINULOSTI JE NAŠA BUDDÚCNOSŤ

Podpora trvalo udržateľného rozvoja Gemera, ktorý historický v minulosti patril k najvyspelejším priemyselne rozvinutým regiónom horného Uhorska. Na pozadí historický rozvíjajúcej priemyselnej výroby a ťažby nerastných surovín v regióne podporiť obnovu takých ekonomických aktivít, ktoré vytvoria infraštruktúru umeleckej výroby a rozvoja služieb pre aktívny cestovný ruch v tomto vzácnom kúte Slovenska. V regióne podporovať obnovu ekofarmárčenia a zakladania vodných, fariem a včelárstva. Na pozadí tohto programu sa vytvorí v regióne viac ako 3.000 pracovných príležitostí. Potreba investície 200 mil. €

• SLOVENSKÁ CYKLOMAGISTRÁLA

 

Podpora vzniku SLOVENSKEJ CYKLOMAGISTRÁLY, ktorá pospája historické regióny Slovenska na podporu aktívnej formy zdravého oddychu a rekreácie s využitím kultúrneho, historického i prírodného dedičstva regiónov Slovenska. Za týmto účelom „Program bude aktívne podporovať a spájať samosprávy aj s tvorbou lokálnych pracovných príležitostí v službách i v podpore umeleckých remeselných výrobkov, ktoré sa stanú súčasťou infraštruktúry Karpatského kultúrneho dedičstva. Vytvorí sa 1000 pracovných príležitostí Potreba investície 150 mil.

3. ROZVOJ LOKÁLNEJ EKONOMIKY

 

Podpora a rozvoj lokálnej ekonomiky na podporu zručností, tvorivosti prostredníctvom rodinných malých firiem v objektoch, ktoré existujú a sú nevyužívané so založením Karpatského remeselného veľtrhu (podpora umeleckých i tradičných remesiel). Podpora vzniku po viac ako 150 pracovných príležitostí v každom okrese, spolu 10 tisíc nových pracovných príležitostí pre celé Slovensko. Potreba investície 600 mil. €

 

4. AGRO-EKO-POTRAVINÁRSKY TRH

 

Podpora vzniku ekoagrofariem, aby Slovensko sa stalo regiónom produkcie ekologický čistých potravín. Podporiť vznik AGRO-EKO-POTRAVINÁRSKY VEĽTRHU, ktorý bude propagovať zdravú výživu a podporovať farmárov pre pestovanie zdravých ekopotravín so zavedením značky PRODUKT SLOVENSKEJ EKOFARMY, kde sa budú produkovať ekologický čisté potraviny pre potravinový trh, aby naše deti i my dospelí sme sa orientovali na zdravú výživu. To vytvorí vznik viac ako 20 000 pracovných príležitostí. Potreba investície 1 mld. €.

5. NA SLOVENSKU SA OPLATÍ ŽIŤ

• VZDELÁVANIE

 

Podporovať vzdelávanie na školách, ktoré budú motivovať novú generáciu mladých ľudí na Slovensku mať zodpovednejší prístup k svojmu regiónu i k svojej komunite, aby sme dali šancu mladým ľuďom plnohodnotne rozvíjať, chrániť i využívať svoje prírodné, kultúrne i historické dedičstvo, aby sa nie len zastavilo vysťahovalectvo mladých ľudí z regiónu, ale aby aj tí, ktorí sa z regiónu vysťahovali a by chceli sa do neho vrátiť dostali príležitosť. Spustiť program „NA SLOVENSKU SA OPLATÍ ŽIŤ“. Podporovať na školách tvorivosť, originalitu, invenčnosť, toleranciu i zodpovednosť pri výchove detí na aktívny životný štýl od narodenia až po dospelosť. Školy orientovať na tvorivé dielne plné inovácií s aktívnym spoločenským životom pre rodičov i seniorov i s podporou projektov na spoluprácu rodičov so školami. Potreba investície 700 mil. €

• SOCIÁLNA OBLASŤ

Skončiť so sociálnou izoláciou chudobných, osamelých i izolovaných ľudí. Podporiť aktívnu účasť seniorov v spoločenskom živote prirodzených regiónov na Východnom Slovensku.Podporiť zriadenie inštitútu kultúrnych poukazov pre seniorov pre aktívny a spoločenský relax. Podporiť programy obnovy kultúrneho i prírodného dedičstva prirodzených regiónov, aby sa otvorili brány rozvíjania spolkovej činnosti a rozvíjania sociálnych vzťahov v prirodzených regiónoch. Potreba investície 600 mil. €

 

• V OBLASTI KULTÚRY

Podporiť iniciatívy miest a obcí na Slovensku, v ktorých sa bude viac tvoriť a menej troviť v zmysle Štúrovského odkazu. Podporiť programy, aby mestá a obce sa stávali komunitami spoločenský otvorených, tolerantných, solidárnych, zodpovedných ľudí za svoje sociálne, kultúrne, environmentálne i ekonomické prostredie a že poctivo robiť, je cnosť a nie poníženosť, aby sme sa už konečne vysporiadali s neblahým dedičstvom z minulosti, ktoré vsugerovávalo ľuďom, že kto nekradne, okráda svoju rodinu. Regiónom Slovenska dať punc originality, kultúrnej zrelosti s občanmi v regiónoch, kde tolerancia, vzájomné, aktívne a zodpovedné spolužitie všetkých národností, etnických skupín i vekových generácií je to, čo sa oplatí pestovať, podporovať i rozvíjať, kde nie je miesto pre nenávisť, ohováranie i spoločenské intrigy i zneužívanie verejných funkcií. Podporovať, aby prirodzené regióny Slovenska sa stali príkladom aktívne a transparentného rozvoja a verejné politiky pre dôstojný a plnohodnotný život občanov a nie ich korumpovať. Podporiť inštitucionálnu reformu štátu jeho zoštíhlením a posilnením väčšej zodpovednosti komunít a regiónov. Potreba investície 500 mil. €